Przydatne informacje · Kodeks CB Radiowca - Serwis Cb radio i elektronika

Przydatne informacje · Kodeks CB Radiowca

1. Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu, w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.

2. Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.

3.Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotelefonu przed użyciem go przez osoby niepowołane.

4.Użytkownik radiotelefonu powinien w czasie pracy urządzenia posiadać przy sobie odpowiednie zezwolenie i okazywać je na każdorazowe żądanie osób uprawnionych do kontroli.

5.Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się czy kanał jest wolny.

6.Na początku każdej rozmowy, oraz na każde żądanie korespondentanależy podać swój znak wywoławczy określony w zezwoleniu URT.

7.Na żądanie korespondenta należy podać aktualne miejsce nadawania.

8.W łączności CB obowiązuje odstęp międzykanałowy 10 KHz od częstotliwości zajętej.

9.Kanał 28 zaleca się wykorzystywać jako kanał wywoławczy.

10.W paśmie CB niedozwolone jest:

a) nadawanie i rozpowszechnianie informacji o charakterze politycznym,gospodarczym i innych stanowiących tajemnicę państwową, lub służbową, wszelkiej propagandy i reklamy, oraz wiadomości niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,

b) używanie słów wulgarnych i obraźliwych,

c) używanie CB do prowadzenia działalności zarobkowej,

d) nadawanie muzyki,

e) nadawanie retransmisji,

f) nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia,

g) nadużywanie haseł "RATUNEK" i "BREAK",

h) używanie jako swojego, w całości, lub w części, przydzielonego,lub przeznaczonego do przydzielenia komu innemu, oficjalnego znaku wywoławczego.

11.Kanał ,,9" (27,060 MHz + 5 KHz, modulacja A3E) jest przeznaczony wyłącznie do celów wzywania pomocy i pracy służb ratunkowych.

12.W sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik radiotelefonu może zapewnić sobie pierwszeństwo przeprowadzenia rozmowy podając hasło "RATUNEK". Operatorzy pozostałych radiotelefonów zobowiązani są do zachowania ciszy radiowej aż do momentu przejścia tego rozmówcy na inny kanał, lub zakończenia rozmowy. Hasło "RATUNEK" może być użyte jedynie w sytuacji zagrożenia życia,zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.

13.W przypadku braku reakcji służby ratunkowej każdy użytkownik radiotelefonu ma obowiązek zareagować na odebrane hasło "RATUNEK".

14.W czasie prowadzenia akcji ratunkowej pierwszeństwo w eterze przysługuje w następującej kolejności:

1) stacja wołanej służby ratunkowej,

2) stacja Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO,

3) stacja wołająca o pomoc, przy czym stacji tej przysługuje pierwszeństwo w nawiązywaniu łączności,

4) inna stacja, która pierwsza zareagowała na wołanie o ratunek. Pozostałe stacje przysłuchują się jedynie i włączają się do akcji tylko na wyraźną prośbę stacji prowadzącej akcję ratunkową.

15. Wywoływanie

a) Kryptonimy alarmowe na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO (27,060 MHz, kanał 9),oznaczają:

991 - Sztaby Ratownictwa PL-CB RADIO,

992 - jednostki Obrony Cywilnej,

993 - zespoły ds nadzwyczajnych zagrożeń przy Wojewodach i Urzędach

994 - stanowiska dyspozycji inżyniera miasta

996 - Straż Miejska,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

b) W celu zrozumiałości wywołania dopuszcza się wywoływanie służby dyżurującej, używając jej nazwy i miejscowości, w której się znajduje np.:"Pogotowie Ratunkowe Gdańsk"

c) Wywołujący na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO ma obowiązek podać swojoficjalny znak wywoławczy przydzielony przez URT, ratownicy zarejestrowaniw Krajowej Sieci Ratownictwa PL-CB RADIO podają swój nr nadany przez SztabKrajowy.

d) Powiadamiając służbę dyżurującą o zaistniałym wydarzeniu należyw sposób zwięzły podać następujące informacje, zachowując ich kolejność

1) kto woła,

2) miejsce zdarzenia,

3) co się stało, np.: Wypadek drogowy cysterny, pożar stodoły, itp.

4) ilość rannych i skutki zdarzenia np.:,,4 osoby ranne w tym dwienieprzytomne, a u dwóch uraz głowy i silne krwawienie", ,,zablokowana droga",itp.,

5) na tym należy relację zakończyć i czekać na dyspozycje służbydyżurującej, oddalić się z miejsca wypadku wolno tylko wtedy gdy służba dyżurująca nie zaleciła pozostania na miejscu, lub uzupełnienia informacji.

6) przy prowadzeniu łączności ratunkowej należy każdorazowo potwierdzićodebranie nadawanej informacji.

5) Posiadacz radiotelefonu CB w przypadku napotkania wypadku ma obowiązekzatrzymać się i dokładnie zorientować czy są osoby ranne i czy na skutekwypadku istnieje jakieś zagrożenie.W przypadku potrzeby interwencji służbydyżurującej jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniejsłużby dyżurującej i w razie takiej konieczności pozostania do jej dyspozycjitak długo jak będzie to niezbędne.

16.Na hasło ,,BREAK" należy natychmiast na chwilę zwolnić kanał w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inną częstotliwość , lub przekazania krótkiej, ważnej informacji.

17. Pomiędzy nadawaniem, a odbiorem należy zachować krótki, około 1-sekundowy odstęp.

18. W razie przerwania, lub braku łączności telefonicznej, lubteleksowej, w czasie klęsk żywiołowych, lub w razie ratowania życia ludzkiego itp. posiadacz urządzenia CB ma prawo i obowiązek używać, lub udostępniać swoje urządzenie dla przekazania wiadomości mających na celu wezwanie iniesienie pomocy.

19. Praca urządzenia CB nie powinna przeszkadzać w pracy innych urządzeń CB.

20. W przypadku przekroczenia ustalonych przepisów i zasad, Komisje Eterowe PL-CB RADIO mogą wnioskować o czasowe zawieszenie, lub cofnięcie zezwolenia.